ZDROWIE SMAKUJE    

 

 

 

 

Formularz

Regulamin

 

 

Formularz

Regulamin

 

 

Przeciwdziałanie otyłości

Opis projektu

Z radością informujemy, że liderem jest partner społeczny SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim w projekcie:

RPMA09.02.02-14-b308/18

 „Zdrowie smakuje – przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci w powiecie makowskim”

współfinansowanym ze środków UE (Europejskiego Funduszu Społecznego) i budżetu Państwa, który będzie realizowany na terenie powiatu makowskiego w roku szkolnym 2019-2020.

Podstawa programowa:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego (okres realizacji: lata 2018-2021).

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.06.2019 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest wczesne wykrywanie otyłości u dzieci i zapobieganie pogłębianiu się problemów zdrowotnych oraz poprawa stanu zdrowia dzieci z klas I-VI z otyłością, poprzez objęcie ich: działaniami edukacyjnymi (warsztaty żywieniowe i edukacyjne) oraz interwencją terapeutyczną (badania lekarskie, grupowe zajęcia z zakresu aktywności fizycznej, w tym basen, ćwiczenia ruchowe na sali). Wsparcie obejmie co najmniej 50 dzieci z poszczególnych gmin powiatu makowskiego przez okres 9 m-cy.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu zdrowia dzieci ze zdiagnozowaną otyłością. Wzrośnie również poziom wiedzy dzieci i ich rodziców w zakresie zdrowego odżywiania i przeciwdziałania otyłości. W rezultacie spowoduje to zmniejszenie odsetka dzieci cierpiących z powodu otyłości i związanego z nią wykluczenia społecznego.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita projektu:                  277 593,75 zł,  

w tym:

Dofinansowanie ze środków UE (EFS):   222 075,00 zł

Wkład Budżetu Państwa:                        32 418,75 zł

Informacje na temat projektów, które uzyskały dofinansowanie: www.mapadotacji.gov.pl

 

Zdrowy kręgosłup

Opis projektu

Jako lider społeczny SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim w realizacji projektu „Zdrowy kręgosłup” Fundacja ProEdoo zaprasza serdecznie do udziału w rekrutacji.

Projekt RPMA09.02.02-14-b298/18

 „Zdrowy kręgosłup” współfinansowany jest ze środków UE (Europejskiego Funduszu Społecznego) i budżetu Państwa, który będzie realizowany na terenie powiatu makowskiego w roku szkolnym 2019-2020.

Podstawa programowa:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego (okres realizacji: lata 2018-2021).

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.

Cel i zakres rzeczowy projektu:

Celem projektu jest wczesne wykrywanie i zapobieganie pogłębianiu się problemów zdrowotnych oraz poprawa stanu zdrowia dzieci z klas I-VI w zakresie chorób kręgosłupa, poprzez objęcie 70 uczestników projektu działaniami edukacyjnymi (warsztaty dla uczestników i ich rodziców) oraz interwencją terapeutyczną (badania lekarskie, grupowe zajęcia z zakresu aktywności fizycznej, w tym basen, gimnastyka korekcyjna).

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu zdrowia dzieci z chorobami kręgosłupa. Wzrośnie również poziom wiedzy dzieci i ich rodziców w zakresie profilaktyki zdrowia w zakresie profilaktyki chorób kręgosłupa. W rezultacie spowoduje to wczesne wykrywanie i rehabilitacja chorób kręgosłupa.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita projektu:                    425 950,00 zł,  

w tym:

Dofinansowanie ze środków UE (EFS):   340 760,00 zł

Wkład Budżetu Państwa:                            53 330,00 zł

Informacje na temat projektów, które uzyskały dofinansowanie: www.mapadotacji.gov.pl

 

Przeciwdziałanie otyłości

REKRUTACJA

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Zdrowie smakuje – przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci w powiecie makowskim”.

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną otyłością.

Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2019.

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie:

 1. bezpośrednio składając dokumenty aplikacyjne w biurze projektu – SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, Administracja, I piętro, pok. 2, w godzinach 8:00-15:00.
 2. przesyłając skany oryginalnych, podpisanych dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@proedoo.pl z dopiskiem „IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA – Zdrowie smakuje, powiat makowski ”.
 3. wysyłając wypełnione dokumenty aplikacyjne pocztą tradycyjną na adres SPZZOZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2, pokój 2 z dopiskiem „Zdrowie smakuje, powiat makowski – rekrutacja”.
 4. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (grafik badań wkrótce).

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

 1. Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. Posiadana dokumentacja medyczna – jeśli stwierdzono otyłość,
 3. Orzeczenie/oświadczenie opiekuna prawnego o niepełnosprawności – jeśli dotyczy.

Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin uczestnictwa dostępne są do pobrania:

 1. ze strony internetowej https://proedoo.pl/ 
 2. w biurze projektu zlokalizowanym w SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2 (Administracja, I piętro, pok. 2)
 3. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (grafik badań wkrótce).

Uwaga!
Przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze uczestnictwa.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji pod numerem telefonu:  608 229 873, 572 069 641, 508 125 949, e-mail: rekrutacja@proedoo.pl

 

Zdrowy kręgosłup

REKRUTACJA

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie

„Zdrowy kręgosłup”

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną chorobą kręgosłupa.

Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2019.

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie:

 1. bezpośrednio składając dokumenty aplikacyjne w biurze projektu – SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, Administracja, I piętro- administracja, pokój nr 2, w godzinach 8:00-15:00.
 2. przesyłając skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego na adres e-mail: rekrutacja@proedoo.pl z dopiskiem „IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA – Zdrowy kręgosłup, powiat makowski”.
 3. wysyłając wypełnione dokumenty aplikacyjne pocztą tradycyjną na adres SPZZOZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2, pokój 2 z dopiskiem „Zdrowy kręgosłup, powiat makowski – rekrutacja”.
 4. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (grafik badań wkrótce).
 5. ZAPYTAJ O MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZANIA FORMULARZA W SZKOLE

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

 1. Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. Formularz świadomej zgody na udział w programie,
 3. Posiadana dokumentacja medyczna – jeśli stwierdzono choroby kręgosłupa,
 4. Orzeczenie/oświadczenie opiekun prawnego o niepełnosprawności – jeśli dotyczy.

Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin uczestnictwa dostępne są do pobrania:

 1. ze strony internetowej fundacji www.proedoo.pl
 2. w biurze projektu zlokalizowanym w SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2 (Administracja, I piętro, pok. 2)

Uwaga!
Przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze uczestnictwa.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji pod numerem telefonu:  505 106 685, 572 069 641, 508 125 949, e-mail: rekrutacja@proedoo.pl