Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Zakładów
w Makowie Mazowieckim
Wiadomości
Opublikowane w dniu 2015-01-04 20:27:41
Tytuł
LISTY OCZEKUJĄCYCH PACJENTÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Treść

Prawa i obowiązki Pacjenta

Po 1 Stycznia 2015 r. (zgodnie z Ustawą z dn. 27 Sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych):

  • Pacjent ma możliwość wpisania się na listę oczekujących osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, telefonicznie lub drogą elektroniczną: e-mail.
  • Pacjent jest zobowiązany dostarczyć Świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.
  • W przypadku skreślenia Pacjenta z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, Świadczeniodawca zwraca Pacjentowi oryginał skierowania.
  • Na podstawie jednego skierowania Pacjent, może wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących.
  • W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, Pacjent podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.
  • Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących, Pacjent jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielania świadczenia.
  • W razie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które może wskazywać na potrzebę wcześniejszego udzielania świadczenia, Pacjent jest zobowiązany poinformować o tym Świadczeniodawcę. Wówczas ze względów medycznych, należy odpowiednio skorygować termin udzielania świadczenia.
  • Podstawą przesunięcia na liście oczekujących jest wtedy zaświadczenie lekarskie, adnotacja lekarza kierującego na skierowaniu lub osobista kwalifikacja przez Świadczeniodawcę (przy zgłoszeniu osobistym).
  • W przypadku gdy Pacjent zrezygnował ze świadczeń opieki zdrowotnej jest zobowiązany niezwłocznie o tym powiadomić Świadczeniodawcę.
  • Pacjent powinien także powiadomić Świadczeniodawcę o wszelkich zmianach adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, które podał przy wpisywaniu się na listę oczekujących. Brak aktualnych danych, utrudni lub uniemożliwi Świadczeniodawcy kontakt z Pacjentem np. z powodu zmiany planowanego terminu udzielania świadczenia.
©Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów